A logopédusok etikai kódexe

 
A szakmai etikai követelmények betartása minden logopédus számára szükségszerű, egyrészt a páciens érdekeinek figyelembevétele, másrészt a mesterség hírnevének megőrzése érdekében.
Annak értelmezése, hogy mi tartozik a szakmai kompetenciába, az idő során változhat, függhet a szemléletbeli érzékenységtől, az egyes országoktól és a különleges esetek körülményeitől. A következő irányelvek bizonyos keretet adnak a logopédusként dolgozók helyes munkájához.
A logopédusok legfontosabb követelménye, minden körülmények között a páciensek jó közérzetének hosszú távon történő megteremtése.
 
 
1. SZEMÉLYES FELELŐSSÉG
 
1.1 A logopédusnak rendelkeznie kell a szakma által kiállított, megfelelő minősítéssel.
1.2 A logopédus megfelelő nyelvi kompetenciával rendelkező személy. Megfelelő szinten tudja írásban és szóban kifejezni magát azon a nyelven, amely a munkájához szükséges.
 
1.3 A logopédus őrzi és folyamatosan fejleszti szaktudását, egész pályafutása alatt lépést tart a technikai fejlődéssel, hogy ezzel pácienseit a legjobb kezelésben részesíthesse.
1.4 A logopédus felfüggeszti vagy megszakítja munkáját, ha szakmai kompetenciájában valamilyen átmeneti változás olyan következményekkel jár, amely káros a páciensek és a szakma számára.
 
1.5 A logopédus elfogadja annak a társadalomnak a szociális, morális elveit és törvényeit, amelyben dolgozik, elfogadja, hogy minden, ezen elvek betartásától való eltérés a társadalomnak a logopédusba, illetve a szakmába vetett bizalmát érintheti. Ennek érdekében minden olyan tevékenységet kerülnie kell, amely a logopédusokat és a szakmát lejárathatja.
 
1.6 A logopédus mindent megtesz, hogy páciensét a legjobb fejlesztésben részesítse. Eközben nem lépi át kompetenciahatárait, és más szakemberhez fordul, ha ez szükségesnek bizonyul.
 
1.7 A logopédus köteles tájékoztatni a páciensét, hogy nem garantálja bármely terápiás folyamat hatékonyságát.
 
 
2. SZAKMAI VISELKEDÉS
 
2.1 A logopédus méltó módon képviseli hivatását, és igazodik a vele szemben támasztott elvárásokhoz.
 
2.2 A logopédus hírneve szakértelmén és becsületességén nyugszik. Nem reklámozza magát, tartózkodik attól, hogy saját szakértelmét dicsérje.
 
2.3 A logopédus szakmai gyakorlatát nem befolyásolja előléptetése vagy anyagi érdeke. Nem fogad el ajándékot, sem bármiféle juttatást, készpénzt, amely befolyásolhatná szakmai döntéshozatalát.
 
2.4 Elfogadhatatlan, hogy jutalékot vagy egyéb fizetséget fogadjon el azért, ha  páciensét más szakemberhez küldi.
 
2.5 A logopédus, aki a kommunikációs zavar fejlesztését érintő promóciós tevékenységet végez, ezzel kapcsolatos könyvek kiadásában, eszközök fejlesztésében vesz részt, ezt a feladatát szakszerűen és objektíven végzi, és előtérbe helyezi szakmai felelősségét, a személyes profittal szemben.
 
2.6 A logopédus, aki magán- vagy közintézményben dolgozik, nem kell, hogy elfogadja azokat az utasításokat, szabályokat, amelyek beavatkoznak és/vagy korlátozzák függetlenségében és szakmai integritásában. Támogatnia kell kollégáit függetlenségük megtartásában.
 
2.7 A logopédusoknak minden lehetséges alkalommal segíteniük kell a logopédushallgatókat, hogy elsajátíthassák mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati logopédiai szaktudást.
 
2.8 A logopédus semmilyen formában nem dolgozik együtt illegálisan tevékenykedő vagy nem megfelelő technikát alkalmazó személyekkel. Ezen túl pedig nem ad el és nem ad kölcsön diagnosztikai és terápiás célt szolgáló eszközöket megfelelő minősítés nélküli személyeknek.
 
2.9 A logopédus anyagi megfontolásból nem helyezi át közintézményben kezelt páciensét a magánpraxisába.
 
2.10 A logopédus tartózkodik minden (közvetlen vagy közvetett) reklámtól. A logopédus hírneve integritásán és kompetenciáján alapszik. Minden hirdetésnek diszkrét formában kell megjelennie. Tartalmaznia kell a vezeték- és keresztnevet, a foglalkozást (és természetesen a szakterületet), a rendelési napokat, órákat és a telefonszámot.
 
 
3. A PÁCIENSEK IRÁNTI KÖTELEZETTSÉG
 
3.1 A logopédus legfontosabb feladata, hogy hosszú távon megteremtse páciense jó közérzetét.
 
3.2 A logopédus munkája során páciensei között nem tesz faji, szociális, vallási, nemi különbséget.
 
3.3 Munkája során a logopédus pácienseivel nem alakít ki szoros személyes kapcsolatot, nem kötelezi el magát pácienseinek, nehogy ezzel megzavarja a terápiás folyamatot.
 
3.4 A logopédus a fejlesztése hatékonyságát folyamatosan értékeli, és véget vet a terápiának, amint egyértelművé válik számára, hogy a páciens abból többet nem profitál.
 
3.5 A honorárium szakmai normákhoz kötött, megállapítása figyelembe veszi a páciens és a szakma érdekeit is. A kezelés megkezdése előtt megegyezés tárgya.
 
3.6 A logopédus nem végeztethet kezelést az ápoló személyzettel vagy a hallgatókkal, szupervízió és teljes felelősségvállalás nélkül. Ha egy logopédus, felügyelet mellett, engedélyezi egy hallgatónak, hogy megkezdje a terápiát, erről a pácienst vagy annak hozzátartozóit is értesítenie kell, akik ezt a kezelést visszautasíthatják.
 
 
4. A TITOKTARTÁSRÓL
 
4.1 A logopédusra munkája során szakmai titoktartási kötelezettség hárul, az adminisztrációs és a terápián kívüli információkra vonatkozóan is. Kivételt képez ez alól:
·        ha a páciens vagy képviselője erről írásban nyilatkozik,
·        ha szükséges, hogy a logopédus a páciense nevében információkat közöljön a hozzátartozókkal (a páciens érdekében),
·        ha egy kiskorúval történő visszaélésről szerez tudomást.
 
4.2 A logopédus naprakészen vezeti páciensei dossziéit, és ellenőrzi, hogy azok tartalma titkos maradjon.
 
4.3 Amikor a logopédus páciensekről szóló információt oszt meg kollégájával vagy más személyekkel, ügyelnie kell, hogy az információkat bizalmasan kezelje.
 
 
5. A KOLLÉGÁK IRÁNTI KÖTELEZETTSÉG
 
5.1 A logopédus semmilyen körülmények között nem járathatja le kollégáját, nem okoz neki sem személyes, sem szakmai sérelmet.
 
5.2 Ha egy páciens valamilyen oknál fogva terapeutát vált, a logopédusok között célszerű a kapcsolattartás, kivéve, ha ezt a páciens nem kívánja.
 
5.3 Abban az esetben, ha több terápia zajlik egy időben különböző szakemberek irányításával, célszerű a terapeuták közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
 
5.4 A logopédus gyarapítja szaktudását és tapasztalatait, kutatásának eredményeit megosztja munkatársaival.
 
 
6. A NYILVÁNOSSÁG IRÁNTI KÖTELEZETTSÉGEK
 
6.1 A logopédusok szakmai egyesületei és azok tagjai törekednek tájékoztatni a nyilvánosságot a kommunikációról és annak patológiájáról.
 
6.2 A logopédusok megbizonyosodnak a nyilvánosság elé tárt kommunikációs zavarok helyes voltáról.
 
6.3 A logopédus nem segíti az olyan új terápiás eljárások megvalósulását, amelyek tudományosan megalapozatlanok, s ezekről nem mond illetéktelen véleményt.
 
6.4 A logopédusok szakmai egyesületei és azok tagjai igyekeznek széles körben elterjeszteni, biztosítani és megerősíteni szolgáltatásaikat.
 
 
7. KUTATÁSMÓDSZERTANI ALAPELVEK
 
7.1 A kutatások során, amelyek a páciensek jó közérzetét nem zavarhatják, magas szintű etikai nézőpontokat kell betartani. A kutatás okáról írásban kell értesíteni az érintett pácienseket vagy azok törvényes képviselőit.
 
7.2 Minden óvintézkedést végre kell hajtani annak érdekében, hogy a páciensre vonatkozó titoktartási kötelezettségek ne sérüljenek.
 
7.3 A kutatásban részt vevő személynek bármikor jogában áll megszakítani a kutatásban való részvételét.
 
7.4 Az orvosi eredmények felhasználása, a páciens és a dosszié felelősének előzetes beleegyezésével történik.
 
 

 

Franciából fordította: Őrley Zita