Folyóiratunkba a logopédia és határterületei témaköréből várunk logopédusoktól és más szakemberektől magyar nyelvű, első közlésre szánt munkákat, amelyek elméleti és a mindennapok gyakorlatában felmerülő kérdéseket taglalnak. Fontosnak tartjuk, hogy a logopédiai munkát végző kollégáink beszámoljanak tapasztalataikról, ismertessék a napi gyakorlatban sikerrel alkalmazott eljárásaikat, és jelzéseket adjanak arról is olvasóinknak, hogyan boldogulnak, milyen nehézségeik és örömeik vannak.

Szintén várjuk az ezeken a területeken kutató doktorandusz-, MA- és BA-hallgatók elkészült diplomamunkáik rövid (25 000 karaktert meg nem haladó) összefoglalását, témavezetőjük támogató véleményével együtt, valamint könyv- és folyóirat-ismertetéseket, továbbá szakterületünket érintő híreket, beszámolókat.

Az elküldendő kéziratokat az alábbi formai követelményeknek megfelelően, Microsoft Word 97-2003 verziójú dokumentumként kérjük elküldeni erre a címre: logopediaszerkesztoseg[kukac]mlszsz.hu.

A kézirat betűtípusa Calibri. Terjedelme ne haladja meg (szóközökkel együtt) a 45 000 karaktert (leütést). Ne alkalmazzanak tabulátorokat, stílusokat és elválasztást.

A kézirat sorkizárással, 2,5 cm-es margóval készüljön.

Szerzőinket arra kérjük, hogy szövegük megfogalmazásakor A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadását tekintsék mérvadónak.

Szerző, cím, alcím, alfejezetek

A szerző neve 14 pt. normál nagybetűvel, jobbra zárva szerepeljen. A szerző neve alatt, ugyancsak jobbra zártan tüntessék fel a szerző munkahelyét és e-mail címét: 12 pt. A főcím félkövér, 14 pont, balra zárt. A szövegben szereplő alcímek 12 pontosak, félkövér betűvel, balra zártak legyenek. Kérjük, az alcímeket ne sorszámozzák.

Összefoglaló

A kézirat elején a cím után magyar, a végén angol nyelvű, nyelvenként legfeljebb 800 karakter terjedelmű, címmel ellátott összefoglalót és 4–6, a téma lényegére utaló magyar és angol nyelvű kulcsszót kérünk 10-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal (1,0-es sorközzel), sorkizárással, behúzás nélkül, Összefoglaló és Abstract címmel, amely 12-es és félkövér.

Főszöveg

12 pont, normál betűvel, szimpla sortávolsággal készüljön. Ne használjanak lábjegyzeteket, de ha feltétlenül szükségesnek tartják, illesszék be a főszövegbe zárójeles megjegyzésként. A közlendő ábrákat és táblázatokat ne tegyék be a főszövegbe. Helyüket a főszövegben, új sorban, középre zártan jelöljék meg dőlt betűkkel (1. ábra stb., 1. táblázat stb. helye), majd a bibliográfia után, minden egyes ábrát, táblázatot, grafikont megszámozva, címmel ellátva, külön oldalra helyezve mellékeljék.

Nyelvi példák

A példákat a következőképpen jelöljék. A gyermek/felnőtt hangjait, szavait, mondatait stb. idézőjelben, dőlt betűvel, jelentését aposztrófok között 12-es, normál betűvel, köztük > jellel: „A cica nem iszott tejet.” > ’A cica nem ivott tejet.’  

Idézetek, hivatkozások

Az idézetek idézőjelek között szerepeljenek, utána zárójelben az idézett szerző neve, a mű évszáma és az idézett szöveg lapszáma álljon: „…” (Kovács és mtsai 2011, 365–366) vagy (Kovács I. és mtsai 2011, 365–366), (Kovács–Szabó 2011, 365–366). Szövegbeli hivatkozások: Illyés (2000, 17) vagy Illyés (2000), Illyés S. (2000). Ha egy szerzőnek ugyanabban az évben több munkájára is hivatkoznak, az évszám után közvetlenül írt kisbetűvel jelezzék, melyikre utalnak: Illyés (1984a). Az idézett és hivatkozott művek pontos és részletes adatait a főszöveg utáni irodalomjegyzékben közöljék.

Könyv- és folyóirat-ismertetés

A recenziók a főszöveg formátumát kövessék. A könyv szerzője és címe a lap tetején, balra zárt legyen 14-es félkövér betűvel, alatta a bibliográfiai adatok normál 12-es betűvel szerepeljenek. A recenzió szerzőjének nevét az ismertetés után jobbra zárva kérjük feltüntetni.

Mellékletek

A főszövegbe szánt táblázatokat, ábrákat, grafikonokat stb. a fentebb leírtak szerint mellékletben kérjük eljuttatni. Más mellékletek is csatolhatók a közleményhez. Ezek betűtípusa és mérete 10 pont.

Irodalom

Az irodalomjegyzék 10-es betűvel, szimpla sortávval, sorkizárással készüljön. A szerzők neve nagybetűs, a magyar rövidített keresztnév elé ne kerüljön vessző; a megjelenés évszáma a szerző neve után zárójelben; a mű címe dőlt betűvel, ponttal lezárva, majd a kiadó és a kiadás helye következzék. Folyóiratra hivatkozásnál csak a folyóirat neve dőlt betűs.

A szövegben hivatkozott munkák a szerzők neve szerint abc-rendben szerepeljenek. Ha egy szerzőnek több műve is van a jegyzékben, a megjelenés ideje a felsorolás szempontja (előbb a korábbiak).

Ha a hivatkozott mű egy másik munka vagy folyóirat része, a cím után In, majd a szerkesztő neve, aztán zárójelben: szerk., a könyv vagy folyóirat dőlt betűs címe, a kiadás helyét követően pedig a hivatkozott szöveg oldalszáma jelenjen meg. Folyóiratcikkeknél a kiadót nem kell feltüntetni. Internetes hivatkozásoknál a szerző neve, a mű címe, a letöltés címe és a letöltés ideje szerepeljen.

Példák:

HIRSCHBERG J. (1986): Szájpad-elégtelenség. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

ELLIS, A. W. (2004): Olvasás, írás és diszlexia. TAS-11 Kft., Budapest.

WULFF, H. (1983): Diagnose von Sprach- und Stimmstörungen. Ernst Reinhardt Verlag, München–Basel.

ZÁSZKALICZKI P.–VERDES T. (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Tanulmányok Gordosné Szabó Anna tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar és Kölcsei Ferenc Protestáns Szakkollégium, Budapest.

NÁDASDY Á. (2006): Nyelv és írás. In Kiefer F. (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 907–931.

ROHÁR A. (2016): Down-szindrómás személyek nyelvi képessége. In Gyógypedagógiai Szemle, 44 (03), 195–215.

WITECY, B.–PENKE, M. (2016): Das Verhältnis von Sprache und Kognition bei deutschsprachigen Kindern und Jugendlichen mit Down-Syndrom. In Sprache–Stimme–Gehör, 40 (02), 93–99.

SCHEERER-NEUMANN, G.– RITTER, CH.: Phonologische Bewusstheit:

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/grundschule/lernstandsanalyse/pdf_ilea1_reader/5._Phonologische_Bewusstheit.pdf. Letöltve: 2016. október 14.

 

A hozzánk beküldött kéziratokat szakmailag lektoráltatjuk. Kedvező, megjelenést ajánló lektori véleményeket nem, a kézirat átdolgozását javasló vagy a megjelenést nem támogató véleményeket azonban megküldjük szerzőinknek. A beküldött kéziratokat nem küldjük vissza.

A folyóiratban közölt írások eredetiségéért, másoktól átvett ábrák, táblázatok jogtisztaságáért, a szöveg plágiummentességéért a szerzők tartoznak jogi felelősséggel. A kiadó és a szerkesztőség ezeket nem vizsgálja, a felmerülő jogsértésekért tehát kizárólag a szerzők felelősek. Ha azonban a szerző engedélyt kapott a kiadótól vagy a szerzőtől ábra, táblázat stb. közlésére, kérjük, küldje el az ezt igazoló dokumentumot szerkesztőségünknek.